Legalna praca w Polsce dla Rosjanina

Wraz z rozpoczęciem 2018 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące cudzoziemców chcących podjąć legalną pracę na terenie Polski. Znowelizowana została ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany, które zaszły dotyczą również organizacji legalnej pracy dla Rosjan w Polsce. Zapoznanie się z nowymi wytycznymi jest ważne zarówno dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, jak i pracowników z Europy Wschodniej, którzy szukają zatrudnienia w naszym kraju, ponieważ w przypadku nielegalnego wykonywania pracy, obie strony mogą być surowo ukarane.

Pierwszym krokiem, który musi wykonać Rosjanin ubiegający się o legalną pracę w Polsce, jest zdobycie odpowiedniego pozwolenia na wjazd do państw znajdujących się w strefie Schengen. Rosjanie o wizę pozwalającą na pobyt i pracę mogą ubiegać się w Centrach Wizowych Polski, znajdujących się w moskiewskim, irkuckim, petersburskim oraz kaliningradzkim okręgu konsularnym.

Należy pamiętać, że podczas ubiegania się o przyznanie wizy, paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące po powrocie z Polski do Rosji, a także zawierać dwie puste strony, które umożliwią umieszczenie wizy oraz niezbędnych podczas podróżowania pieczątek.

Praca w Polsce dla Rosjanina – dwie możliwości

1. Cudzoziemcy, którzy są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej mają możliwość podjęcia pracy na terenie Polski bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca musi złożyć przed Starostą oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy i następnie przekazać je pracownikowi, a także spełnić obowiązek informacyjny, czyli powiadomić urząd o podjęciu (w tym samym dniu) lub niepodjęciu (7 dni od planowanego rozpoczęcia) pracy przez obcokrajowca.

Praca dla Rosjanina
Legalna praca w Polsce dla Rosjanina

2. Legalna praca dla Rosjanina jest możliwa również dzięki pojawieniu się nowego typu zezwolenia na pacę, czyli zezwolenia na pracę sezonową. Zgoda ta upoważnia do wykonywania pracy przez 9 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że okres ten rozpoczyna się już podczas wjazdu na teren krajów Unii Europejskiej, a nie w pierwszym dniu pracy.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest po ówczesnym złożeniu wniosku przez pracodawcę do odpowiedniego Starosty. Następnie Starosta wpisuje wniosek do ewidencji i wydaje potwierdzenie. Na końcu pod warunkiem tego, że cudzoziemca przyjechał do Polski i przedstawił wymaganą kopię paszportu i wizy, a także przedłożył zaświadczenie o miejscu zakwaterowania, zostaje wydane zezwolenie na pracę sezonową. Pracownik z Rosji może podjąć pracę już w momencie złożenia wniosku. Warto zaznaczyć, że legalna praca w Polsce dla Rosjanina jest możliwa bez tzw. testu rynku pracy. Oznacza, to że Rosjanie uczestniczą w uproszczonej procedurze polityki zatrudnienia.

W przypadku, gdy Rosjanin wykonywał już, w przeciągu ostatnich 5 lat pracę uznawaną za sezonową, to może ubiegać się o otrzymanie zezwolenia wielosezonowego. Wówczas praca w Polsce dla Rosjanina będzie legalna przez trzy lata. Podczas jej wykonywania pojawi się dodatkowo możliwość ubiegania się o wizę również dla swoich dzieci.

Legalna praca w Polsce dla Rosjanina a umowa o pracę, zlecenie i dzieło

Praca w Polsce dla Rosjanina jest możliwa w oparciu o jedną z umów, które są przewidziane w polskim prawie. Są to umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło. Pracodawca bez względu na to, jaki rodzaj umowy będzie podpisywał z pracownikiem z Rosji, jest zobowiązany do dostarczenia kopii umowy w języku, który pracownik rozumie, czyli języku rosyjskim. Pracodawca ma obowiązek zarejestrować rosyjskiego pracownika w ciągu 7 dni w odpowiednim urzędzie. Dzięki temu legalnie pracujący Rosjanin na terenie Polski otrzyma ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które jest finansowym zabezpieczeniem w okresie chorób, przy wypadkach w pracy, narodzinach dziecka, a przede wszystkim umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej (z wyjątkiem umowy o dzieło).

Pracownik z Rosji ma z kolei obowiązek przekazać pracodawcy kopię ważnego dokumentu, który uprawnia go do pobytu w Polsce.

Czym jest outsourcing?
Czym jest outsourcing pracowników ze Wschodu?


Doskonałą alternatywą dla usług podwykonawstwa (gdzie pracownika tymczasowego zatrudnia się przez agencję w celu pełnienia obowiązków na rzecz pracodawcy) jest outsourcing pracowników. Czytaj więcej

Praca dla Ukraińca
Legalna praca w Polsce dla Ukraińca


Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców, którzy chcą podjąć legalną pracę na terenie Polski. Znowelizowana została ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytaj więcej
TOP
Zamów Kontakt